Perquè diguem que l’acord sobre les terrasses a la ciutat de València es decebedor, insuficient i trampós

Estes son les nostres raons…

Conscients de la gravetat del moment i que cal donar suport a l’hostalería, però sense oblidar quina es la realitat que ens envolta i que venim d’una situació asfixiant de saturació insuportable de l’espai públic, varem mantindre una reunió amb la regidora Lucia Beamud per fer-li arribar la nostra disposició a revisar la situació actual, però tenint clar que volem anar cap un barri on es puga viure, al temps, que un lloc d’encontre on gaudir de la ciutat

Aquest, va ser l’únic compromís que varem demanar, pero sembla que li va parèixer demanar massa

A continuació reproduïm les nostres propostes i les seues respostes, amb les nostres valoracions

» Les ràtios d’aforament s’han de calcular sobre el coeficient de 1.75 m2 / persona asseguda (art. 58 de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de l’Domini Públic Municipal) i no sobre 0.75 (índex d’Ocupació persona de peu)

 • El que diu l’Ajuntament

L’article 58 de la ORODPM no estableix l’ocupació màxima de la terrassa, sinó que estableix una fórmula per calcular la superfície màxima de la terrassa en funció de l’aforament interior. Un cop definida la superfície de terrassa (que pot ser la màxima, però normalment no s’assoleix el límit), es pot instal·lar el nombre de taules i cadires que es consideri oportú (aixó ho afirma l’Ajuntament, inaudit!!), de manera que habitualment es duplica aquesta densitat. Segons un estudi realitzat sobre les terrasses de la ciutat de València, la densitat mitjana d’ocupació real és de 0,75 m2 / persona, motiu pel qual s’ha pres aquest valor per determinar l’aforament equivalent en funció de la superfície de la terrassa .

L’aforament és determinat per la ràtio 1,75 m2 / persona, (persona asseguda), una densitat superior suposa legalitzar l’amuntegament, incomplir l’ordenança i duplicar l’ocupació arbitràriament !
El criteri establert en l’Art. 58 de l’Ordenança RODPM no és merament orientatiu, és reglamentari. Per altra banda, els codis tècnics de l’edificació per a bars, cafeteries i restaurants del Ministeri de Foment, que són la norma de referència, ho estableixen en 1.50 m2/persona.
És insostenible i una bufetada al sentit comú que es diga que un mostreig que constata l’incompliment generalitzat de l’aforament vulga ser l’indicador de referència en meitat d’una pandèmia d’evolució imprevisible.

» L’aforament de la nova autorització no ha de ser superior al 50% de l’aforament inicial

 • El que diu l’Ajuntament

Efectivament, si no hi ha ampliació de superfície, l’aforament equivalent de la terrassa no pot ser superior al 50% de l’aforament autoritzat, segons estableix l’Ordre SND 399/2020. Si s’augmenta la superfície es pot augmentar l’aforament en la mateixa proporció, sense excedir el 50% del nou aforament equivalent.

Com indica l’Ordre M., el 50% de reducció de l’aforament ve determinat per la quantificació dels mòduls de taules i cadires, no pel de persones de peu! Ara podran ocupar fins al doble d’espai i disposar d’ell mateix nombre de taules.

» L’augment d’espai ocupat ha de tenir un augment proporcional en l’ample de pas de vianants

 • El que diu l’Ajuntament

En cas d’incrementar l’amplada de la terrassa s’haurà d’incrementar igualment la de la banda lliure de vianants. Precisament per complir aquest apartat s’estableix que les zones ampliades sobre vorera hauran de tenir la mateixa amplada que la zona autoritzada, de manera que es manté la mateixa amplada de la banda lliure de vianants, donant compliment així al que estableix l’Ordre.

Hauria citar-se explícitament, ja que mantindre l’ample de l’ocupació no és igual a mantindre l’ample del pas de vianants.

La norma, a més, no diu que s’hagi de mantenir sinó incrementar proporcionalment. A major ocupació de terrassa major espai de trànsit.

» Les taules es col·locaran a una distància mínima d’1 metre dels límits de l’espai concedit

 • El que diu l’Ajuntament

L’Ordre SND 399/2020 no estableix distància mínima entre les taules i el límit de la terrassa, serà el titular de l’activitat l’encarregat de distribuir les taules i cadires de manera que complisca amb l’Ordre SND 399/2020.

Ocorrerà que els vianants passaran a menys d’un metre de les taules en carrers amb una amplada de pas de 1.50.

» Zones acústicament saturades, prohibició expressa de noves terrasses i modificar les existents

 • El que diu l’Ajuntament

A les ZAS està permès ampliar la superfície de la terrassa per no existir augment de l’aforament.

Algunas declaraciones ZAS prohíben explícitamente la ampliación, modificación o revisión. Resulta pues inaceptable formal y socialmente, que se aumente el espacio de ocupación en una zona ya declarada insalubre en mitad de una pandemia.

» L’ample mínim de pas ha de ser en tots els casos de 1,80 m (Llei Accessibilitat)

 • El que diu l’Ajuntament

Totes les terrasses sol·licitades amb posterioritat a l’obligatorietat de la banda lliure de vianants de 1,80 m, tenen aquesta separació a façana com a mínim. Les terrasses sol·licitades amb anterioritat tenen la separació que establia la normativa vigent en cada moment. És materialment impossible revisar en pocs dies totes les autoritzacions de la ciutat per comprovar aquest extrem, de manera que cada terrassa continuarà respectant la banda lliure de vianants segons la seva autorització.

Estem parlant d’el supòsit d’ampliació que suposa una nova autorització i, per tant, una actualització a la norma. Igual que s’exigeix per a les parades EMT, les ampliacions s’han d’adequar a la Llei estatal de 2010 !, i mantindre un ample de pas de mínim a 1.80.

» La distància mínima de les taules als vestíbuls dels habitatges ha de ser d’al menys 3 metres

 • El que diu l’Ajuntament

La separació mínima de les terrasses als vestíbuls és de 2 metres, segons l’article 57.2 i 62.3 de la ORODPM.

El mínim que es pot demanar és una distància de seguretat per entrar o ixir de la teua casa, i és que les terrasses estiguen a més de 3 metres de la teua porta. Un criteri perfectament disponible en aquest supòsit. La negativa evidència la falta d’interès en gestionar l’impacte de l’ampliació sobre els residents!

» Les concessions de cada establiment guardaran un espai de pas entre elles. Cada 12 metres de terrassa haurà a l’mínim un espai de pas

 • El que diu l’Ajuntament

Quan s’amplie temporalment la terrassa davant de l’adjacent i haja terrasses a banda i banda d’aquesta, es respectarà un passadís d’1,50 m de separació entre les terrasses, segons s’indica al check list realitzat per a les ampliacions COVID-19.

No apareix aquesta limitació en l’acord

» Les noves ocupacions es grafiaran amb diferent color (no verd)

 • El que diu l’Ajuntament

Senyalitzar totes les terrasses que s’amplien temporalment pel COVID-19 seria inviable causa de la gran quantitat d’inspectors que caldria, i després caldria esborrar totes les marques senyalitzades, per la qual cosa s’ha proposat no senyalitzar les ampliacions donat el caràcter provisional i temporal d’aquestes. Sí que hi haurà un plànol de la zona autoritzada i ampliada exposat a la vista de tots.

» La concessió es podrà suspendre en cas d’haver atestats d’incompliment

 • El que diu l’Ajuntament

S’indica expressament que “l’incompliment de les condicions establertes comportarà la retirada immediata de la terrassa”

» L’ocupació no superarà el 50% de l’espai de pas (PEP)

 • El que diu l’Ajuntament

L’amplada de la terrassa sobre voreres mai serà superior a l’amplada de la terrassa autoritzada. En carrers de vianants queda garantit un espai de 3 metres de pas.

És a dir que als carrers de vianants l’espai destinat a les terrasses serà superior al de pas de vianants al de deixar tan sols 3 metres.

» En els supòsits d’entorns de protecció patrimonial, aquest límit serà de l’20% i la distància mínima de 3 metres (PEP) i respectant les zones de lliure ocupació

 • El que diu l’Ajuntament

Es prohibeix ampliar terrasses en les àrees lliures d’ocupació dels entorns BIC, així com és obligatori respectar 3 metres de pas en carrers de vianants. Atès el caràcter temporal i provisional de les ampliacions i la urgència de la seva autorització, no és possible comprovar si s’ocupa més del 20% de les places, ja que aquest paràmetre no el pot comprovar la persona interessada, només l’administració.

Però sí es podria comprovar en el moment de l’ampliació …

» L’ocupació de jardins serà inferior a l’20%, i apartats de fonts, bancs i mobiliari d’ús públic

 • El que diu l’Ajuntament

Queda garantit l’accés a fonts, bancs i mobiliari d’ús públic, segons estableix la normativa d’accessibilitat vigent. L’ocupació de jardins ve limitada pel pas de vianants de 3 metres d’ample, i no és viable comprovar l’ocupació del 20% de jardí, al no estar establert aquest procés per no ser un requisit normatiu.

El requisit normatiu és que Jardins doni la seva conformitat i sempre aplica un criteri de proporcionalitat en l’ocupació que ara no es farà respectar

Ver en Castellano


Potser també t'agrada