L’assemblea d’Amics del Carme decidirà si la ZAS torna als tribunals


A proposta de l’Associació Veïnal Amics del Carme, a primers d’octubre, es va reunir la Mesa de seguiment de la ZAS.

El motiu, el notable augment d’incidents greus, de molèsties per soroll, d’incompliments d’horaris de tancament i de saturació de terrasses en via pública. Incidents que han anat creixent a mesura que avançava la desescalada de les restriccions COVID i agreujats per una quasi total absència de Policia Local i per un incompliment bastant generalitzat de les normes ZAS

L’única dada positiva d’aquesta reunió ha estat el compromís adquirit de col·locar un nou sonòmetre al carrer Calatrava, al costat de la plaça de l’Negrito i un altre a la plaça del Tossal

En lloc d’informes, llistats, dades concretes que ens donessen una idea del volum i rerefons del problema, només ens han ofert verbalment una sèrie de dades força imprecises sobre inspeccions i denúncies. Per no haver, no hi havia ni l’acta de l’última reunió.

Per part d’Amics del Carme i de la Federació d’AAVV el nostre posicionament ha estat clar, el que està passant és perquè no s’està complint ni una sola de les normes ZAS.

  • Els mesuraments sonomètrics realitzats no reflecteixen la gravetat del soroll ambient i s’han de col·locar nous sonòmetres o bé instal·lar-los de forma itinerant com també s’ha fet en alguna ocasió.
  • No ens consta que s’hagen activat mesures de conscienciació i sensibilització social tal com vam sol·licitar hostalers i veïns en la passada reunió
  • No tenim coneixement que s’haja efectuat cap revisió de llicències, ni que s’haja aplicat mesura cautelar en cap cas, però, sí que hem denunciat reiteradament locals que funcionen sense llicència o amb una activitat diferent a la concedida sense que s’haja adoptat mesures al respecte llevat d’eternitzar procediments mentre les activitats continuen.
  • No tenim coneixement que l’Ajuntament haja impulsat d’ofici cap caducitat de llicència, però sí constatem que caducitats sol·licitades no es tramiten o bé s’eternitza el seu tràmit de forma inexplicable
  • Les xarangues i músics amb i sense equips sonors són habituals en l’àmbit de la ZAS, tenim constància de denúncies de residents, però cap que s’haja procedit a sancionar o a identificar els causants d’aquestes molèsties.
  • Constatem casos concrets d’incompliments d’horaris de tancament o de recollida de terrasses, fets denunciats per veïns i amb actes de policia que ho confirmen, així com locals que ocupen el domini públic sense autorització administrativa. No ens consta que l’Ajuntament haja adoptat cap mesura correctora.
  • Igualment és habitual la formació de grups de persones en els horaris de tancament que segueixen bevent al carrer o a la porta de el local sense que hi haja un major control policial.
  • No ens consta que s’estiga vigilant el compliment del pas de vehicles de no residents en horari nocturn.

Per contra, si hem observat actuacions tendents a afavorir l’ocupació abusiva de l’espai públic, arrencant bancs de pedra per ampliar terrasses, desatenció de les sol·licituds d’informació sobre activitats i llicències i inactivitat davant denúncies concretes d’abusos comesos per alguns locals (tant hotelers com hostalers)

En suma, podem afirmar que l’Ajuntament no està complint, en absolut, amb les mesures aprovades per limitar el soroll ambient especialment en horari nocturn.

Amics del Carme debatrà en la seva propera assemblea de socis i sòcies l’estat de barri i la vigència de la declaració ZAS.

Les propostes estan sobre la taula, portar aquests incompliments davant els tribunals, exigir responsabilitats i endurir les mesures actuals.

Mentrestant, Amics del Carme mantindrà la seva campanya de col·locació de pancartes als balcons i de denúncia pública de l’abandonament municipal.


Potser també t'agrada