La gentrificació del Carme té responsables

Amics del Carme demana a l’Ajuntament el cessament immediat de l’activitat del local Convent Carme com a pas previ a la demanda per inactivitat en el compliment de les ordenances municipals

Les raons en què es fonamenta la petició de cessament són singularment greus:

  • No haver protegit el valor patrimonial de l’antic convent de Sant Josep, i no haver evitat les obres que han transformat el jardí en un restaurant a l’aire lliure.
  • No aplicar la normativa sobre contaminació acústica que prohibeix nous locals i no protegir la salut i el dret al descans dels veïns.
  • Saltar-se el procediment administratiu a la torera i amagar durant més de 8 mesos l’expedient d’aprovació en tràmit als legítimament interessats.

El passat 5 de setembre, l’Ajuntament de València ens va notificar el requeriment efectuat als propietaris de Convent Carme, un requeriment que constitueix, en si mateix, un monument al despropòsit:

“Comprovat i informat pels tècnics municipals de les inexactituds o falsedats de qualsevol dada, manifestació o document presentat o que no s’ajusta a la normativa en vigor, es requereix a la titularitat de l’activitat, perquè, en el termini d’UN MES , esmene les deficiències, i aporte la documentació acreditativa i justificativa de les esmenes assenyalades en els esmentats informes “

Només que l’activitat a esmenar havia finalitzat el 6 de gener i l’informe en qüestió posa en evidència que la suposada activitat, en teoria finalitzada quan es va realitzar la inspecció, no compleix ni un sol dels requisits exigibles: Accessibilitat, ventilació, sanitaris, evacuació, ambientació musical, …, a més de no constar per cap costat l’acreditació oficial dels informes del projecte, com tampoc dictamen patrimonial algun.

Tot i això, i sense valorar la gravetat de les mancances que els tècnics assenyalen en el seu informe, el Servei d’Activitats li concedeix “un mes” per solucionar “inexactituds o falsedats”.

Aquest és el motiu pel qual Amics del Carme ha sol·licitat, primer, el cessament immediat de l’activitat i després l’aclariment de totes les anomalies detectades:

  • Incompliment de les normes de protecció del “Bé de Rellevància Local”, normes que limiten el tipus d’obres a realitzar exclusivament a les de conservació i, en tot cas, amb informe patrimonial previ.
  • Permetre un soroll ambient superior als 45 decibels en una zona saturada i protegida amb limitacions d’ús, tot i les reiterades denúncies que s’acumulen des de novembre de l’any passat de veïns, policia local i la pròpia associació.
  • I, formalment la més greu, l’ocultació de l’expedient malgrat els informes favorables del Servei de Transparència del propi ajuntament perquè fos accessible als veïns.

El pas següent serà demanar judicialment l’ajuntament si en el termini legalment previst (3 mesos) no atén a l’emplaçament realitzat.

El problema és que, com hem assenyalat ja en diverses ocasions, aquesta tramitació diguem-ne “anòmala” no és un fet aïllat i està en l’arrel de bona part dels problemes de gentrificació que patim a Ciutat Vella.


Potser també t'agrada