Propostes per al Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella


En relació al expedient núm E-03502-20 17-000028-00, sobre el procediment participatiu del PEP-Ciutat Vella, l’Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme vol manifestar el reconeixement al treball realitzat per la UTE Equip Tècnic Pla Especial Ciutat Vella, Coop. V. en la redacció de l’Esborrany del Pla Especial de Protecció Ciutat Vella i la resta de la Documentació de Participació que s’ha fet pública per iniciar el procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica.

Així mateix, volem reconèixer també l’oportunitat donada a les veus dels veïns dels diferents barris de Ciutat Vella i el treball efectuat per l’equip redactor al respecte, que ha servit d’una forma molt visible a obrir espais de reflexió i d’aportació d’idees amb una dinàmica positiva i enriquidora.

En termes generals, compartim la diagnosi que es fa als grans apartats en què s’agrupen els objectius d’aquest Pla Especial en l’àmbit del Conjunt Històric de Ciutat Vella i la necessitat de mantenir, promoure i incentivar la protecció del Patrimoni Històric i el caràcter residencial dels barris de Ciutat Vella amb l’acreixement de la població. D’una banda, aquesta diagnosi és senyal del greu estat de deteriorament del paisatge urbà i l’entorn monumental de Ciutat Vella degut a l’alt nivell de degradació urbanística per la quantitat de solars existents i d’edificis en ruïna o mal estat de conservació. D’altra banda, demostra una preocupant amenaça al caràcter residencial del districte per la sobreexplotació d’activitats terciàries (hostaleria, oci i turisme).

Per la velocitat a la qual es propaga en aquests últims temps el procés de terciarització, les afirmacions que al respecte es contemplen en l’Esborrany del Pla Especial de Protecció Ciutat Vella s’han quedat més aïna curtes, ja que l’augment incontrolat del nombre d’apartaments turístics, les llicències d’hotels i la invasió de l’espai públic per les terrasses dels restaurants són factors clau contraris a la consolidació d’una població residencial i al manteniment de barris amb veïns.

Per a fer front a aquests reptes, entenem que cal parlar amb més fermesa de:

 • Revisió profunda i coherent de TOTS els Plans d’Ordenació NO EXECUTATS indicats en el Plànol d’Informació I-09 Gestió del sòl, especialment aquells que, de forma explícita, fomenten la terciarització i que s’han tramitat de forma subreptícia incomplint tràmits administratius.
 • Declaració de zona turísticament saturada a Ciutat Vella els barris del Carme, del Mercat, de la Seu-Xerea i de Velluters.
 • Inclusió en el REGISTRE DE SOLARS de les cases en runes i solars que és citen en el PEP Ciutat Vella, com a element de correcció dels desequilibris socials existents, tant de titularitat pública com privada.
 • Previsió i pautes d’un PLA D’HABITATGE que garantisca tant l’augment de la població residencial com una regeneració social a nivell urbà.
 • Creació d’un òrgan supramunicipal amb un finançament i una política activa de coordinació d’actuacions conjuntes de les diverses administracions implicades en matèries referents a l’habitatge, al sistema de sanejament i residus urbans i a la conservació del patrimoni.
 • Promoció de l’aparcament dels vehicles motoritzats en la perifèria de Ciutat Vella per afavorir l’accés a peu i l’eliminació de l’aparcament en superfície de forma absoluta.

Així mateix, i de forma més específica i detallada, voldríem fer arribar una sèrie de suggeriments puntuals que caldria incloure en els instruments resultants per al PEP-Ciutat Vella:

 • Utilització del nomenclàtor actualitzat dels vials públics de València (Oest, Cultura, Alejandra Soler, etc.).
 • Establiment d’un mecanisme efectiu per al control d’informes periòdics corresponents a la Inspecció Tècnica d’Edificis en Ciutat Vella.
 • D’acord amb l’apartat h) de l’article 39 de la LPCV, cal establir una Norma Urbanística que categoritze la tipologia discordant dels passatges o porxos existents i executats en els últims 30 anys, qualificant-los d’arquitectura impròpia, per ser incoherents amb la tipologia arquitectònica d’edificacions residencials especificades en el plànol d’anàlisi A-04 de l’Esborrany del PEP-Ciutat Vella presentat.

Catalogació de tots els passatges existents i un estudi individualitzat per a l’eliminació d’aquests, amb les possibles solucions arquitectòniques i patrimonials per tal de retornar la situació de l’immoble i el paisatge urbà al moment anterior a la seua construcció i la consegüent consolidació de les façanes i les alineacions de carrers.

 • Paralització de qualsevol llicència concedida o acte administratiu referent a algunes de les Unitats d’Execució incloses en els PEPRI vigents i NO EXECUTATS fins que s’adapten amb coherència als criteris de manteniment i consolidació de la Trama Històrica demanats en els Tallers Participatius de diversos barris de Ciutat Vella i anunciats per la Regidoria de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
 • Subsanar la informació aportada sobre mobilitat en el plànol A-12, amb la incorporació de l’aparcament gestionat per AUMSA del carrer de l’Angelicot al barri de Velluters.
 • Evidenciar l’existència d’aparcaments irregulars en superfície (interior d’edificis i solars) al carrer del Cabrit, al carrer de les Adoberies, al carrer de la Carda i a l’edifici del carrer dels Cavallers número 36, entrada pel carrer de Baix, 6.
 • Subsanar l’error del plànol A-08 Estructura funcional – Usos, respecte al carrer de Guillem del Rei, que apareix com a Comerç tradicional i no ho és.
 • Petició a l’equip redactor del PEP-Ciutat Vella que en el conjunt de Plànols d’Informació s’utilitze la mateixa planimetria que els Plànols d’Ordenació, on les parcel·les es corresponen a l’estat actual i no a futures actuacions previstes.
 • Activació de mecanismes per adequar a la categoria d’EL/S-JL la plaça de Damià Forment i del carrer del Cabrit que actualment tenen tractament dur.
 • Incloure en la categoria d’Espai Lliure amb tractament ajardinat (EL-1) la plaça de Guillem Sorolla, la plaça entre sant Antoni i la Beata, la plaça de l’Encarnació i el carrer dels Patis de Frígola perquè ja no són espais lliures amb tractament dur (EL-2).
 • Establir amb una Norma Urbanística el manteniment, la conservació i la posada en valor patrimonial de la Trama Històrica de Ciutat Vella amb un estudi detallat de la consolidació de les alineacions existents encara que l’edificació de la parcel.la haja desaparegut.
 • Eliminació de l’excepcionalitat establerta de manera general en el PGOU per a llicències d’activitats de restaurants a una distància menor de 65 m.
 • Modificació de l’article 32 de les Normes Urbanístiques vigents en el PGOU de València que suposa l’obligatorietat de construir aparcaments subterranis en les noves construccions en Ciutat Vella. En el Conjunt Històric declarat BIC de Ciutat Vella aquesta norma només serà obligatòria si així ho avala un estudi d’idoneïtat i viabilitat de construcció de places d’aparcament exclusives per a veïns dels edificis de nova construcció sempre que no supere en nombre de places la quantitat d’habitatges plurifamiliars construïts a sobre de l’aparcament. En cap cas es permetrà construir aparcaments subterranis amb vocació de rotació i sota edificis amb usos diferents al residencial exclusiu (terciari, terciari compatible, mixt, hotelers, etc.).
 • En cap cas estarà justificada una mínima modificació urbanística (trama urbana o alineacions) per qüestions d’accessibilitat dels vehicles motoritzats, en qualsevol de les seues categories. Els vehicles que necessiten circular ho faran sempre que s’ajusten a les mesures i a les condicions espacials de l’espai públic existent.
 • En els entorns immediats dels BIC o BRL inscrits en el Catàleg de Bens i Espais Protegits de l’Ajuntament de València, s’establirà un perímetre exterior lliure d’elements distorsionadors com taules i cadires, que envaeixen la via pública, en un radi de 15 metres mínim respecte de la façana principal d’entrada al monument i de 7,5 metres respecte a la resta del perímetre.
 • En el Conjunt Històric de Ciutat Vella no estarà permesa l’ocupació massiva de l’espai públic per a usos privats comercials com estableix l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública actualment en vigor. Aquesta ocupació de la via pública, en els termes establerts per l’Ordenança corresponent, estarà limitada a una filera de taules i cadires al llarg de la longitud de la façana de l’establiment amb la corresponent llicència, sempre que les condicions urbanes ho permeten (amplària de la vorera i del carrer).
 • Crear i estipular la composició i funcionament de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de València per a l’otorgament de les llicències d’obres en l’àmbit del nou PEP-Ciutat Vella, amb la incorporació de persones i entitats representants de col·lectius ciutadans implicats en la vida quotidiana de Ciutat Vella i experts de diverses disciplines tècniques i humanístiques, per garantir el compliment de la normativa vigent sobre patrimoni cultural.
 • Inclusió d’un equip multidisciplinar per a la revisió semestral del Catàleg de Béns i Espais Culturals de València, format per professionals de diverses disciplines tècniques i humanístiques com ara arquitectes, enginyers, geògrafs, historiadors, historiadors de l’art i l’arquitectura, artistes, cronistes oficials, col·lectius culturals, etc.

En conseqüència sol·licitem la inclusió dels punts esmentats en la documentació sotmesa a tràmit, quedant a disposició de vostè per a qualsevol aclariment al respecte d’aquesta aportació a la millora del Pla Especial de Protecció Ciutat Vella que es troba en redacció.

Descarrregar PDF

Related Images:


Tal vez también te interese