ESTATUTS AVC AMICS DEL CARME

ESTATUTS AVC AMICS DEL CARME

Títol I. DENOMINACIO

Capítol 1. CONSTITUCIÓ I FINS DE L’ASSOCIACIO

Article 1

Es constitueix l’Associació denominada Associació de Veïns i Comerciants «Amics del barri del Carme» en el marc delimitat per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de marc, reguladora del Dret d’Associació, i a lempara del que s’ha disposat en larticle 22 de la Constitució.

Article 2

L’Associació, que manca d’ànim de lucre, té personalitat jurídica pròpia, capacitat plena d’obrar pera administrar i disposar dels seus béns, per al compliment de les seues finalitats.

Article 3

El domicili social s’estableix en el carrer. de Dalt, 51, baix, de València 46003. L’associació realitzarà principalment les seues activitats en l’àmbit territorial de la ciutat de València,

Article 4

Constitueixen les finalitats d’aquesta Associació:

 • Defensar i protegir l’habitatge i el patrimoni històric i artístic del barri del Carme.
 • Defensar i protegir la qualitat del medi ambient urbà i, en particular, la contaminació acústica i atmosfèrica promovent la progressiva reducció del soroll a l’ambient exterior i interior, mitjançant accions específiques.
 • Promoure l’accessibilitat dels vianants al centre històric.
 • Dinamitzar la vida cultural del barri.
 • Col ‐laborar en el disseny d’un marc de convivència entre els veïns del barri.
 • Millorar la qualitat de vida dels veïns del barri, fent del Carme un barri saludable.
 • Recuperar l’esperit cívic de barri

 

Article 5

Per al desenrotllament dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les següents activitats:

 • Organització de taules redones sobre disseny urbanístic, soroll, conservació de patrimoni i altres temes relacionats amb els objectius de l’Associació.
 • Divulgació dels drets fonamentals dels veïns afectats per la contaminació acústica consagrats a la Constitució Espanyola, a la Declaració Universal de Drets Humans, a la legislació de la Unió Europea y als convenis internacionals subscrits per Espanya, relatius a la intimitat personal i familiar a l’àmbit domiciliari i a la integritat física i moral, així com els correlatius deures de les persones, col∙lectius i institucions i les vies per les quals es pot fer efectiu l’exercici d’aquests drets i exigir el compliment dels deures.
 • Denunciar davant les Administracions Públiques i/o els Tribunals de Justícia tota afectació a qualsevol de les finalitats de l’associació.
 • Assumir la defensa davant de qualsevol instància administrativa o judicial dels drets dels associats que siguen vulnerats o amenaçats en qualsevol de les finalitats de l’associació. 
 • Organització d’actes d’homenatge a persones que han lluitat per la dignificació de la vida del barri.
 • Organització de jornades festives i altres activitats d’oci que contribuïsquen a cohesionar el barri i a crear una consciència de barri.
 • Realització de publicacions periòdiques que informen els veïns dels aspectes urbanístics, culturals i quotidians relacionats amb el barri.

 

Article 6

Podran ser membres de l’Associació les persones majors d’edat que, d’alguna manera, tinguen interès a servir els fins d’aquesta.

També podran ser membres de lassociació les persones jurídiques de naturalesa associativa. Per a això, es requerirà lacord exprés del seu òrgan competent i la designació de la persona que ostentarà la representació de lentitat que es tracte en l’Assemblea General i la resta d’actes associatius.

No podran ser membres de l’associació:

1.       Les persones, físiques o jurídiques, que de forma pública i notòria, per si o en nom d’altres, s’hagen manifestat o tinguen un comportament contrari als fins constituents perseguits per lassociació.

2.       Les persones, físiques o jurídiques, que de forma pública i notòria, per si o en nom d’altres, hagen fet manifestacions contraries al bon nom i la dignitat de qualsevol membre de la Junta Directiva.

3.       Les persones, físiques o jurídiques, titulars d’activitats o negocis que en lexercici de la seua activitat estiguen incomplint la normativa reguladora o lautorització que siguen titulars d’acord amb les Ordenances Municipals, o estiguen sotmesos en algun procediment sancionador per fets semblants.

4.       Les persones, físiques o jurídiques, titulars d’activitats o negocis que en lexercici de la seua activitat estiguen vulnerant algun dret fonamental dels arreplegats en la Constitució Espanyola.

Els aspirants a esdevenir membres de l’Associació hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta resoldrà en la primera reunió que celebre. Si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, la Junta Directiva no li podrà denegar ladmissió.

La condició d’associat és intransmissible.

Article 7

Els drets que corresponen als membres de l’Associació són els següents:

1.       Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb dret de veu i vot.

2.       Elegir i/o ser elegits per a llocs de representació o exercici de càrrecs directius.

3.       Exercir la representació que se li conferisca en cada cas.

4.       Intervenir en el govern i en les gestions, com també en els serveis i activitats de l’Associació, d’acord ambles normes legals i estatutàries.

5.       Exposar en l’Assemblea i en la Junta Directiva tot el que considere que pot contribuir a fer més eficaç la realització deis objectius socials bàsics.

6.       Sol·licitar i obtenir explicacions sobre ladministració i la gestió de la Junta Directiva o deis mandataris de l’Associació.

7.       Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

8.       Fer ÚS dels serveis comuns que estiguen a disposició de l’Associació.

9.       Formar part deis grups de treball.

Article 8.

Els deures deis membres de l’Associació són:

1.       Ajustar la seua actuació a les normes estatutàries.

2.       Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que establisca la Junta Directiva, per a dur a terme aquests acords.

3.       Satisfer puntualment les quotes que s’establisquen.

4.       Prestar la col·laboració necessària per al bon funcionament de l’Associació.

Article 9

Són causa de baixa en l’Associació:

1.       La pròpia voluntat de linteressat, comunicada per escrit a la Junta Directiva.

2.       No satisfer les quotes fixades.

3.       No complir les obligacions estatutàries.

4.       Mantenir un comportament contrari als fins constituents perseguits per lassociació.

5.       Realitzar o ser titulars d’activitats que en el seu exercici estiguen incomplint la normativa reguladora o lautorització de que siguen titulars d’acord amb les Ordenances

6.       Municipals.

 

TITOL II. DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIO

Capítol I. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 10

L’Assemblea general es l’òrgan suprem de l’Associació; els seus membres formen part d’aquesta per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta.

Els membres de LAssociació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes propis de competència de l’Assemblea.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, inclosos els absents, els dissidents i els que fins i tot estant presents s’hagen abstingut de votar.

Article 11

L’Assemblea general té les següents funcions:

1.       Modificar els Estatuts de l’Associació

2.       Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels seus membres.

3.       Controlar lactivitat i gestió de la Junta Directiva.

4.       Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, i la memòria anual d’activitats

5.       Elegir els membres de la Junta Directiva, així com també destituir-los i substituir-los. Establir les línies generals d’actuació, que permeten a l’Associació complir amb les seues finalitats.

6.       Fixar les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.

7.       Dissoldre i liquidar l’Associació.

La relació de les facultats, indicades en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap limitació a les àmplies atribucions de l’Assemblea General.

Article 12

L’Assemblea es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a lany, i dins del primer trimestre.

L’Assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calga, a requeriment de la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciten un nombre de membres de l’Associació que represente, com a mínim, un 10 per cent de la totalitat.

Article 13

La convocatòria de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs (a determinar), amb anticipació de set. dies com a mínim. Sempre que siga possible, la convocatòria haurà d’indicar el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia. Preceptivament, s’inclouran en lordre del dia de l’Assemblea General les qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagen comunicat a la Junta Directiva.

Les reunions de l’Assemblea General les presidirà el president de l’Associació. Si es troba absent, el substituirà el vicepresident o vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari el que ho siga de la Junta Directiva.

El secretari redactarà l’acta de cada reunió, la qual reflectirà un extracte de les deliberacions, el text deis acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, es llegiràl’acta de sessió anterior, a fi que s’aprove.

Article 14

L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan concórreguen, presents o representats, un mínim d’un vint-i-cinc per cent deis associats. En segona convocatòria, siga quin siga el nombre de concurrents.

La segona convocatòria shaurà de celebrar almenys mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

Article 15

En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre de l’Associació. Els acords es prendran per majoria simple (quan els vots afirmatius superen els negatius) de vots presents o representats.

Per a adoptar acords sobre separació de membres i nomenament de la Junta Directiva, modificació d’Estatuts, dissolució de l’Associació, constitució d’una federació d’associacions semblants o integració en una que ja existisca, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts deis assistents, sempre que en aquesta reunió estiguen presents més de la meitat deis membres de lAssociació, en primera convocatòria. En segona convocatòria, serà suficient el vot de les dues terceres parts deis assistents, independentment del nombre que hi haja reunits en Assemblea General Extraordinària.

 

Capítol II. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 16

L’Associació la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva, formada pel president de l’Associació, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals que siguen necessaris, amb un mínim de tres.

S’elegiran per sufragi lliure i secret.

L’elecció deis membres de la Junta Directiva es farà per votació dels membres de l’Assemblea General.

Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podràpresentar-se i no serà necessari que hi haja tants noms com llocs a cobrir. Resultaran elegits per als càrrecs de president, vicepresident i vocals els candidats que hagen obtingut més nombre de vots i per aquest ordre. El secretari i el tresorer, els elegirà la Junta Directiva d’entre els seus membres. Els càrrecs de president, secretari i tresorer hauran de recaure en tres persones diferents.

L’exercici del càrrec serà gratuït.

Article 17

El president i els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys, podran ser reelegits consecutivament per dos períodes més.

El cessament en el càrrec, abans d’extingir-se el termini reglamentari, podrà ser per: dimissió voluntària, presentada per escrit, en què es raonen els motius; malaltia que incapacite pera l’exercici del càrrec; baixa com a membre de l’Associació i sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant aixòla Junta podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Article 18

La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

1.       Ostentar i exercir la representació de l’Associació i dur a terme la direcció i l’administració de la manera més amplia que reconega la Llei, i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes i les directrius generals que .l’Assemblea General establisca.

2.       Prendre els acords que calguen per a la compareixença davant deis organismes públics, per a l’exercici de tota classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.

3.       Proposar a l’Assemblea General la defensa deis interessos de l’Associació.

4.       Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.

5.       Convocar les assemblees generals i controlar els acords que s’hi adopten.

6.       Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de lexercici següent.

7.       Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-Ia a l’aprovacióde l’Assemblea General.

8.       Contractar els empleats que puga tindre l’Associació,

9.       Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se que els serveis funcionen amb normalitat

10.    Establir grups de treball per a aconseguir, de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projecten realitzar.

11.    Nomenar el vocal de la Junta Directiva que s’haja d’encarregar de cada grup de treball, a proposta del mateix grup.

12.    Realitzar les gestions necessàries davant deis organismes públics, entitats i altres persones, per a aconseguir subvencions o altres ajudes.

13.    Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis en qualsevol establiment de crèdit i disposar deis fons que hi haja en aquests dipòsits. La disposició de fons es determina en l’article 31.

14.    Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els Estatuts presents i donar compte daixò en la primera Assemblea General.

15.    Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que es delegue expressament en la Junta Directiva.

16.    Acordar l’inici i l’exercici d’accions legals davant deis tribunals de justícia en defensa deis interessos de lassociació, i donar-ne compte a l’Assemblea General en la primera convocatòria posterior.

Article19

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, però que en tot cas no podrà ser superior. a dos mesos.

Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels que la componen.

Article 20

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen i podran excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas, hi caldrà lassistència del president i del secretari o de les persones que els substituïsquen.

La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots deis assistents.

Article 21

La Junta Directiva podrà delegar per alguna de les seues facultats una o diverses comissions o grups de treball, si compta per a fer-ho amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per a exercir la funció que la Junta els confie, amb les facultats que crega oportú confiar-los en cada cas

Article 22

Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva es llegirà l’acta de la sessióanterior, perquè saprove o es rectifique.

 

Capítol III. DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ

Article 23

Ei president de l’Associació també serà president de la Junta Directiva. Són pròpies del president les funcions següents:

a.       Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegacióde l’ Assemblea General i de la Junta Directiva.

b.       La presidencial la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c.        Emetre vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d.       Convocar les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e.       Visar els actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.

f.         La resta datribucions pròpies del càrrec i les que Ii delegue l’Assemblea General o la Junta Directiva.

g.       Substituirà el president, en cas dabsència o malaltia, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta.

 

Capítol IV. DEL TRESORER I DEL SECRETARI

Article 24

El tresorer tindrà com a funció la custodia i el control deis recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a la Junta Directiva. Dura un llibre de caixa. Firmarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria, Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel president. La disposició de fons es determina en larticle 31.

Article 25

El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i firmar les actes de les reunions de les assemblees generals i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, així com portar el llibre registre de socis de l’Associació.

Així mateix, ha de comunicar al Registre d’Associacions qualsevol canvi de les dades referents a la denominació, finalitats, domicili, àmbit territorial d’accióòrgans directius, forma d’administració, procediment d’admissió i pèrdua de la qualitat de soci, drets i deures d’aquest, patrimoni fundacional, recursos econòmics previstos, límits del pressupost anual o destinació deis béns romanents en cas de dissolució de l’Associació, perquè tinguen efectes davant de l’Administració.

 

Capítol V. DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 26

La creació i constitució de qualsevol grup o comissió de treball la plantejaran a la Junta Directiva, els membres de l’Associació que vulguen formar-lo, els quals explicaran les activitats que s’hagen proposat dur a terme.

La Junta Directiva laprovarà i només podrà denegar-ne la constitucióamb el vot en contra de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball, sempre que compte amb el suport d’un nombre mínim de socis. L’encarregat de dites comissions o grups de treball presentarà a la Junta Directiva, almenys una vegada al mes, un informe detallat de les seues actuacions.

 

TITOL III. DEL REGIM ECONÓMIC DE L’ASSOCIACIÓ

Article 27

Atenent a seua naturalesa, aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 28

Els recursos econòmics de l’ Associació es nodriran:

a) de les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres; b) de les subvencions oficials o particulars; e) de donacions, herències o legats, i d) de les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtenir-se.

Article 29

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostenir-Ia econòmicament, mitjançant quotes o donacions, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries.

Article 30

L’exercici econòmic coincidirà amb lany natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 31

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis, obertes en establiments de crèdit, han de figurar la firma del president, del vicepresident, del tresorer, del secretari i la d’un vocal.

Per a poder disposar de fons, serà suficient amb dues firmes, de les quals una serà
necessàriament, la del tresorer o la del president.

 

TÍTOL IV. INSPECCIONS I SANCIONS

Article 32

La inspecció del compliment, o la interpretació d’aquests Estatuts, correspon a l’Assemblea General, d’acord amb el quòrum que estableix el paràgraf tercer de larticle 14,

Article 33

La Junta Directiva vetlarà perquè es complisquen les normes que contenen aquests Estatuts, d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.

 

TÍTOL V: DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIO

Article 34

L’Associació podrà ser dissolta si així ho acorda l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi amb caràcter extraordinari.

Article 35

Una vegada acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que es done als béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea esta facultada per a elegir una comissió liquidadora, sempre que ho crega necessari.

Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seua responsabilitat es limitarà a complir les obligacions que ells mateixos hagen contret voluntàriament.

El romanent net que resulte de la liquidació es lliurarà directament a favor de la Federació d’Associacions de Veïns de València,

Les funcions de liquidació i execució deis acords, a que fan referencia els paràgrafs anteriors, seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissióliquidadora, especialment designada,

 

TÍTOL VI. REGLAMENT ELECTORAL

Article 36

El President i la Junta Directiva seran elegits mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret de tots els associats amb dret a vot, en candidatura oberta o tancada.

Article 37

L’elecció del President i la resta de membres de la Junta Directiva tindrà lloc en els supòsits següents:

a.       Per expiració del mandat.

b.       Per dimissió, renúncia, mort o incapacitat física de més del 50 % deis membres de la Junta Directiva, de tal forma que no puga exercir degudament les seues funcions.

c.        Per moció de censura al President i/o a la Junta Directiva.

Article 38

Si cessara el President amb anterioritat a la duració del seu mandat, per dimissió, renúncia, mort, incapacitat física o incompatibilitat, el substituirà el Vicepresident que corresponga per orde de prelaciódurant el temps que reste fins a la conclusió del mandat.

Article 39

Per a ser elegible s’hauran de reunir els requisits següents:

a.         Ser membre de lassociació

b.         Ser espanyol, nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o estranger, resident en Ciutat Vella.

c.          Ser major d’edat

d.         Trobar-se en el ple ús deis drets civils.

e.         Estar al corrent en el pagament de les quotes.

f.           No haver sigut inhabilitat. per a càrrec públic per sentencia judicial ferma.

g.         No ostentar el càrrec de President o membre de la seua junta directiva en una altra entitat associativa.

Article 40

Seran electors tots aquells associats que integren l’Assemblea General amb dret a vot.

Article 41

La Junta Directiva convocarà l’Assemblea General en sessióextraordinària mitjançant comunicació escrita a tots els membres d’aquesta, especificant en l’ordre del dia de la convocatòria l’aprovaciódel calendari electoral i l’elecció, per sorteig, entre els socis de ple dret de la Junta Electoral.

Article 42.- Candidatures

1.       Les eleccions es podran plantejar en candidatures obertes o tancades.

2.       Si les candidatures foren obertes sactuarà de la forma següent:

a.       En l’Assemblea en què es realitze la convocatòria electoral es procedirà a designar el nombre de membres que formaran la Junta Directiva.

b.       Les candidatures es presentaran de forma individual.

c.        Ostentarà el càrrec de President qui obtinga el nombre més gran de vots. En cas d’empat es resoldrà a favor de l’associat més antic.

d.       Els restants membres elegits de la Junta Directiva designaran d’entre ells als que ostentaran els càrrecs de Vicepresident, Secretari i Tresorer. Els restants membres ho seran en qualitat de vocals.

e.       Els càrrecs de President, Vicepresident i Secretari hauran de recaure en persones diferents.

3.       Si les candidatures són tancades, haurà de figurar en aquestes la relació deis seus components.

4.       Les candidatures tancades hauran d’estar avalades, com a mínim, pel cinc per cent dels membres de l’Assemblea, havent de constar el nom i els cognoms deis candidats, el seu número d’associat i de DNI, i la seua acceptació.

5.       Els membres de l’Assemblea que avalen les candidatures tancades faran constar davall de les seues firmes, el seu nom i cognoms, número de DNI i de soci. Cap soci podrà presentar ni avalar més d’una candidatura; en cas de duplicitat de firmes es tindrà per no posades.

6.       Ostentarà el càrrec de President qui ocupe el primer lloc en la candidatura que obtinga el nombre més gran de vots. En cas d’empat, es procedirà a successives votacions, fins que es trenque aquell,

7.       En el cas que existirà una única candidatura que reunirà tots els requisits exigits, els seus components seran proclamats com a membres de la nova Junta Directiva, sense necessitat de votacions.

Article 43. Constitució de la Junta Gestora

Els membres de la Junta Directiva que no es presenten a la reelecciócontinuaran en els seus càrrecs, amb funcions de Junta Gestora, fins que resulte elegida una candidatura.

Si tots els membres de la Junta Directiva es presentaren a la reelecció, en l’Assemblea que aprove el calendari electoral es procedirà a l’elecció d’una Junta Gestora que suplisca les funcions de la Junta Directiva durant el transcurs del procediment electoral, funcions que s’iniciaran una vegada comence la fase de presentació de candidatures i continuaran fins que finalitze el període electoral.

 

Aprovats en Assemblea General a València, l11 de marc de 2003

Amb les modificacions aprovades en Assemblea General el 2 de juny de 2015

Related Images: