L’Ajuntament inicia, “d’amagat”, el procediment per declarar el cessament de Convent Carme

Amics del Carme denúncia davant la fiscalia, a més de les obres, l’ocupació de jardí i la irregular tramitació dels permisos

El passat 8 de novembre, el Servei d’Activitats, un any i 3 mesos després de la primera denúncia, va comunicar als promotors del restaurant i local d’esdeveniments Convent Carme, ubicat a l’antic convent de les carmelites de Sant Josep, que a la vista dels informes tècnics emesos hauran de cessar l’activitat i restituir la situació jurídica “al moment immediatament anterior” a la presentació de les declaracions responsables. A l’efecte els concedeix als promotors un termini de 10 dies perquè al·leguen el que estimen oportú.

El Servei d’activitats ha amagat aquest document als veïns denunciants i als Amics del Carme, ja que aquesta actuació segueix sense constar en l’expedient, ni ha estat notificada. Els veïns afectats s’han assabentat quan els promotors han realitzat nous escrits demanant la paralització del cessament.

Per Amics del Carme no només els promotors han mentit en documents públics, sinó que han gaudit de la “protecció” d’un procediment ple de vicis i tràmits dilatoris. Aquest és el motiu pel qual Amics ha donat trasllat de la seva denúncia a la fiscalia perquè no és exagerat suposar que hi puga haver espoli patrimonial i prevaricació administrativa.

El Carme, i bona part dels seus barris limítrofs, com Velluters i Mercat, són zona acústicament saturada i hi ha una moratòria absoluta d’obertura de nous locals que l’Ajuntament ignora sistemàticament. Convent Carmen és només un exemple, però podríem citar més casos de locals funcionant sense llicència, o de noves terrasses amb llicències més que dubtoses en carrers de vianants.

L’Ajuntament és responsable del “mercadeig” abusiu que patim en l’espai públic de Ciutat Vella, l’Ajuntament és el responsable del fracàs de projectes d’indubtable interès públic al consentir-los en llocs incompatibles i insostenibles socialment.

Ara és més necessària que mai la taula de treball proposada per la Federació d’AA de Veïns de València amb Policia Local i Activitats per resoldre els permanents conflictes que patim amb la mobilitat i la saturació de terrasses, la impunitat amb la qual funcionen els apartaments turístics il·legals i fins al mateix obscurantisme amb què actua el servei d’activitats.

València no pot ser ni hospitalària, ni ciutat d’acollida si no disposa dels mitjans necessaris per a això. No podem seguir invertint en promoció turística sense atendre l’enorme cost social que aquest creixement sostingut i incontrolat està causant en l’habitatge, a l’espai públic, en la vida quotidiana de les seves veïnes i veïns.

El pasado 8 de noviembre, el Servicio de Actividades, un año y 3 meses después de la primera denuncia, comunicó a los promotores del restaurante y local de eventos Convent Carmen, ubicado en el antiguo convento de las carmelitas de San José, que a la vista de los informes técnicos emitidos deberán cesar la actividad y restituir la situación jurídica “al momento inmediatamente anterior” a la presentación de las declaraciones responsables. Al efecto les concede a los promotores un plazo de 10 días para que aleguen lo que estimen oportuno.

El Servicio de actividades ha ocultado este documento a los vecinos denunciantes y a Amics del Carme, pues esta actuación sigue sin constar en el expediente, ni ha sido notificada. Los vecinos afectados se han enterado cuando los promotores han realizado nuevos escritos pidiendo la paralización del cese.

Para Amics del Carme no solo los promotores han mentido en documentos públicos, sino que han gozado de la “protección” de un procedimiento plagado de vicios y trámites dilatorios. Este es el motivo por el que Amics ha dado traslado de su denuncia a la fiscalía pues no es exagerado suponer que pueda haber expolio patrimonial y prevaricación administrativa.

El Carme, y buena parte de sus barrios limítrofes, como Velluters y Mercat,  son zona acústicamente saturada y existe una moratoria absoluta de apertura de nuevos locales que el Ayuntamiento ignora sistemáticamente. Convent Carmen es solo un ejemplo, pero podríamos citar mas casos de locales funcionando sin licencia, o de nuevas terrazas con licencias mas que dudosas en calles peatonales.

El Ayuntamiento es responsable del “mercadeo” abusivo que sufrimos en el espacio público de Ciutat Vella, el Ayuntamiento es el responsable del fracaso de proyectos de indudable interés público al consentirlos en lugares incompatibles e insostenibles socialmente.

Ahora es mas necesaria que nunca la mesa de trabajo propuesta por la Federación de AA de Vecinos de València con Policía Local y Actividades para resolver los permanentes conflictos que padecemos con la movilidad y la saturación de terrazas, la impunidad con la que funcionan los apartamentos turísticos ilegales y hasta el mismísimo oscurantismo con el que actúa el servicio de actividades.

Valencia no puede ser ni hospitalaria, ni ciudad de acogida si no dispone de los medios necesarios para ello. No podemos seguir invirtiendo en promoción turística sin atender el enorme coste social que este crecimiento sostenido e incontrolado está causando en la vivienda, en el espacio público, en la vida cotidiana de sus vecinas y vecinos.


Potser també t'agrada